Castlevania: Season 2 now on Netflix

Now Showing: Season 2 now on Netflix https://youtu.be/Kbb8zPQBmOw